các nhóm ngành dự thi

Y Sinh học Phân tử

Dược học và phát triển thuốc

Y tế điện tử vầ y tế thông minh

Y tế cộng đồng

Y tế lâm sàng

Thiết bị y tế

Các lĩnh vực Y tế khác

các nhóm ngành dự thi

Y Sinh học Phân tử

Dược học và phát triển thuốc

Y tế điện tử vầ y tế thông minh

Y tế cộng đồng

Y tế lâm sàng

Thiết bị y tế

Các lĩnh vực Y tế khác

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT:

15.000.000 đồng + Giấy khen Hiệu trưởng và các gói tài trợ khác 

GIẢI HAI:

10.000.000 đồng + Giấy khen Hiệu trưởng và các gói tài trợ khác 

GIẢI BA:

5.000.000 đồng + Giấy khen Hiệu trưởng và các gói tài trợ khác 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

2.000.000 đồng + Giấy khen Hiệu trưởng và các gói tài trợ khác 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phone: (+84) 944 74 41 43 

Email: iump@ump.edu.vn 

Website: www.ump.edu.vn/iump

Facebook: www.facebook.com/ump.edu.vn

CONTACT WSAFE

Avatar
  • wsafe
  • Floor 8 - 1196 - Street 3/2 - District 11 - Ho Chi Minh City - Viet Nam
  • Email: info@wsafe-group.com
  • Phone: +84.979.432.007

CONTACT WSAFE

CONTACT WSAFE